UPRAVNO PRAVO

Upravno pravo zajema pravna pravila o organizaciji in dejavnosti državne in javne uprave, pravicah in obveznostih v upravnopravnih razmerjih ter o nadzorovanju in odgovornosti upravnih organov. Zajema organizacijsko upravno pravo (ustroj in dejavnost javne, posebej državne uprave), dejavnost upravnih organov (zakonodajna, izvršilna, določevalna, inšpekcije, javne službe idr.), materialno upravno pravo (pravice in dolžnosti pravnih subjektov, v katerih je ena stranka navadno nosilec oblasti oz. javnega pooblastila, kot oblastno nadrejeni subjekt, ki odloča o pravici, obveznosti ali o koristi drugega pravnega subjekta, ki je prirejen, navadno pa podrejena pravna ali fizična oseba).

Odvetnik ima obsežne večletne delovne izkušnje z delom v javni/državni upravi, konkretno v pravni službi enega izmed ministrstev. Posebej ima dodatno na Upravni akademiji Ministrstva za javno upravo opravljen izpit s področja javne uprave – za imenovanje v naziv – in na isti akademiji tudi izpit iz Zakona o upravnem postopku. Odvetnik zastopa stranke v upravnih postopkih (vloge, dopisi, pritožbe idr.) pred različnimi upravnimi organi (ministrstvi, upravnimi enotami, npr. FURS-om, javnimi zavodi idr.), ravno tako pa v upravnih sporih pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije in v povezanih sodnih postopkih. Odvetnik je vešč zastopanja tudi kot pooblaščenec npr. javnih zavodov in drugih upravnih organov, tudi npr. organov občinskih/lokalnih samouprav.