KAZENSKO PRAVO

Kazensko pravo zajema pravila in načela kaznivih dejanj, kazenske odgovornost in kazenske sankcije. Povezano je z vsemi drugimi pravnimi panogami. Temeljna načela so načela človekovega dostojanstva in humanosti, načelo legitimnosti in omejenosti represije samo za primere, ko varstva človeka ali drugih temeljnih vrednot ni mogoče zagotavljati drugače, načelo zakonitosti, načelo subjektivne in krivdne odgovornosti ter načelo sorazmernosti med kaznivim dejanjem in kaznijo. V širšem smislu zajema kazensko pravo tudi disciplinske prestopke in prekrške.

Odvetnik zagovarja storilce, obdolžene ali zastopa kot pooblaščenec oškodovance v različnih postopkih kazenskega prava (predkazenski postopek, kazenski postopek, postopek prekrškovnih organov, sodni prekrškovni postopek, disciplinski postopki idr.). Odvetnik zastopa svoje stranke z neposrednim zastopanjem pred sodišči in drugimi organi oz. osebami ter s pisnimi vlogami, z izjavami, s pritožbami – ugovori, z zahtevami za sodno varstvo itn.