CIVILNO PRAVO

Civilno pravo predstavlja celoto pravnih pravil in pravnih načel, ki urejajo osebna in premoženjska razmerja, v katerih so si pravni subjekti prirejeni in avtonomni. Klasična področja civilnega prava so obligacijsko pravo (tudi odškodninsko, pogodbeno pravo idr.), stvarno pravo (tudi sosedsko pravo) in dedno pravo. V širši pojem civilnega prava sodita tudi družinsko pravo (razveze zakonske zveze, otroci, stiki, preživnina idr.) in civilno izvršilno pravo. Zadnjega tvorijo pravna pravila in pravna načela, ki urejajo prisilno izvršitev terjatev (t. i. izvršba), ter pravna pravila in načela, ki urejajo zavarovanje možnosti poznejše izvršbe (t. i. zavarovanje). Gre za pravno zastopanje in svetovanje strankam v predsodnih in različnih sodnih (pravdni postopki, nepravdni postopki idr.) postopkih. Temeljni načeli civilnega prava sta načelo vestnosti in poštenja ter prepoved, da pravni subjekti svoje pravice zlorabljajo.

Odvetnik ima na civilnem in gospodarskopravnem področju posebej pridobljeno izobrazbo magister pravnih znanosti na Pravni fakulteti v Ljubljani. Hkrati ima desetletno prakso z delom na različnih pristojnih sodiščih in v advokaturi. Stranke zastopa v različnih pravdnih postopkih (tožbe, pisne vloge, zastopanja na narokih za glavno obravnavo in drugih procesnih dejanjih sodišč), v različnih nepravdnih postopkih, npr. v zapuščinskih postopkih, postopkih razdružitve solastnine in skupne lastnine, v zemljiškoknjižnih postopkih. Odvetnik zastopa upnike in dolžnike ter tretje osebe v različnih vrstah sodnih izvršilnih postopkov in postopkov zavarovanja. Odvetnik v prvi vrsti (in navadno vedno, če to zadeva dopušča pred sodnimi spori) zastopa stranke zunaj sodnih sporov in postopkov s ciljem mirne rešitve pravnega problema oz. pravne zadeve. Odvetnik sestavlja različne izjave volje, različne tipe pogodb, zastopa oškodovance pred zavarovalnicami (odškodninski zahtevki, zavarovalnine idr.). Odvetnik zastopa stranke tudi v postopkih mediacije in različnih tipih arbitražnih postopkov.